Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 07/08/2023

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn thành phố Huế;

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật về kiểm soát TTHC; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình và DVCTT một phần, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Công văn số 6916/UBND-KSTT ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính theo Báo cáo số 4909/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC (tập trung, chú trọng đến cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa UBND các phường, xã thuộc thành phố).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị. Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định cụ thể thời gian hoàn thành và dự kiến sản phẩm, ban hành chậm nhất trước ngày 30 tháng 01 hàng năm.

- Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố, công khai và các quy định pháp luật có liên quan. Nghiêm cấm cơ quan thực hiện TTHC tự đặt ra thủ tục, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; Quán triệt thực hiện quy định: khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện TTHC nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; Thực hiện nghiêm việc không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại chính cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức; thường xuyên rà soát các quy định hành chính để đề xuất phương án cải cách, đơn giản hóa TTHC; Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện TTHC.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày