Kế hoạch về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 25/10/2023

Ngày 08/3/2023 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 84/KH-UBND về việc thực hiện thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Kết luận số 36-KL/TW). Một số nội dung cơ bản của kế hoạch như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và điều tra cơ bản

5. Nâng cao năng lực tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

7. Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu 

8. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước

9. Tăng cường bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

10. Tăng cường hợp tác, ngoại giao với các đối tác quốc tế

Tập tin đính kèm:
Hồng Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 685.155
Truy cập hiện tại 141