Tổ chức đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn phường năm 2023
Ngày cập nhật 07/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 4213/KH-BCĐ ngày 01/06/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố Huế, về tổ chức đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Huế năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình theo chỉ đạo của thành phố và kế hoạch của địa phương đề ra trong việc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện việc cấp thẻ định danh điện tử đối với người dân đủ điều kiện trên địa bàn phường. Qua đó đồng chí Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo một số nội dung cần tập trung làm tốt như sau:

1. Đề nghị UBMT TQVN phường và các tổ chức chính trị- xã hội

Tiếp tục thực hiện thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án 06 nhằm huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý hành chính nhà nước và thu hút, tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đạt hiệu lực, hiệu quả  Đề án 06, nhất là sớm hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 trên địa bàn phường.

Đề nghị với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tập trung sớm xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện trong việc giúp đỡ người dân cài đặt tài khoản đinh danh điện từ, ứng dụng VNeID, Hue-S…, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện báo cáo Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của phường (Công an phường) để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo thời gian. Phát động chiến dịch huy động các tổ chức Đoàn trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án số 06 nói chung và ứng dụng VNeID nói riêng; phân công đoàn viên có trình độ tin học hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dân người dân cài đặt, kích hoạt sử dụng  ứng dụng VNeID mức độ 2 để thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến.

2. Công an phường Hương Sơ

- Chủ trì biên soạn nội dung tuyên truyền về lợi ích của ứng dụng VNeID, Nghị định số 104/CP, Căn cước công dân, định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến; phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về tiện ích của ứng dụng VNeID, Căn cước công dân và 07 phương thức khai thác thông tin công dân  thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn sớm hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo tiến độ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo lực lượng Công an khu vực phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng Đoàn viên thanh niên để tổ chức đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, phấn đấu từ nay đến cuối tháng 6/2023 phải cấp tài khoản định danh điện tử ít nhất 60% dân số trên địa bàn phường.

- Tiếp tục duy trì, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử mức độ 2 gắn với đảm bảo thực hiện dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hoàn thành tiến độ theo chỉ tiêu đề ra.

- Phối hợp với các trường học, khu chung cư, … đóng trên địa bàn thực hiện rà soát, nắm danh sách cụ thể và tổ chức thu nhận đảm bảo 100% cho công dân đang sinh sống, học tập, lao động đang cư trú trên địa bàn (ưu tiên số học sinh thuộc diện tham gia các kỳ thi tốt nghiệp năm 2023)

- Tập trung thu nhận, xử lý, cập nhật kết quả và truyền ngay dữ liệu công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử về Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong đợt cao điểm để tham mưu Ủy ban nhân dân phường, Tổ công tác Đề án 06 phường có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh và đề ra phương hướng thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Thời gian: Cao điểm từ nay đến 30/06/2023 và thường xuyên.

3. Bộ phận Văn hoá – thông tin

Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan đê tuyền thông hoạt động trên địa bàn phường, tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài và ưu tiên bố trí khung giờ để tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu, nhận thực đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của Đề án 06 mang lại, nhất là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, ứng dụng VNeID, Căn cước công dân và 07 phương thức khai thác thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tham mưu, đăng tải, chạy bảng Led điện tử truyền tiện ích ứng dụng định danh điện tử VneID có giá trị thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, liên tục, đậm nét ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, căn cước công dân, dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân; từ đó tạo sự đồng thuận, tham gia sử dụng ứng dụng VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và các tiện ích theo Đề án 06.

- Tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí và phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống phát thanh truyền thanh cơ sở, các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử địa phương...

- Tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị, sơ, tổng kết các chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng, các cuộc họp chi bộ tại các thôn, tổ…

- Tuyên truyền thông qua các tài liệu, video, clip, tờ rơi, khẩu hiệu…

- Tuyên truyền thông qua băng rôn, bảng điện tử tại trụ sở các cơ quan và tại Bộ phận một cửa của phường; tại các nhà văn hóa của tổ dân phố…

4. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch

 Tham mưu xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06, nhất là triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 04/04/2023 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh để tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội, huy động nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật có hiệu quả.

5. Trường THCS Nguyễn Văn Linh

- Tổ chức thông báo cho 100% học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm CCCD, định danh điện tử (ưu tiên số học sinh tham gia các kỳ thi tốt nghiệp năm 2023) khẩn trương liên hệ Công an các phường nơi đăng ký thường trú, tạm trú để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

- Có kế hoạch phối hợp Công an phường bố trí, sắp xếp lịch tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho học sinh tại Công an phường hoặc tại trường nhằm đảm bảo khoa học, hợp lý, thuận tiện và thực hiện dứt điểm.

6. Thời gian và tổ chức thực hiện

- Cao điểm từ nay đến 30/06/2023, phấn đầu cấp tài khoản định danh điện tự cho ít nhất 60% dân số trên địa bàn phường. Đến ngày 31/12/2023 hoàn thành việc cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn phường.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị có liên quan, mặt trận và các đoàn thể triển khai và phối hợp thực hiện.

- Giao Công an phường(đơn vị thường trực Tổ công tác Đề án 06) chủ trì phối hợp bộ phận Văn hoá – thông tin; Văn phòng UBND phường; Tổ giúp việc Tổ công tác Đề án 06 của phường để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân phường.

- Giao trách nhiệm đồng chí Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hoá – xã hội chỉ đạo và triển khai thực hiện

 

 

QH (VP UBND phường)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.425
Truy cập hiện tại 3