Cải cách hành chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thực hiện Kế hoạch số 512/KH-SNV ngày 18/3/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024 và Quyết định...
Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực...
Căn cứ Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Huế  về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của ủy ban nhân dân thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và...
Ban hành quy chế  tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của  cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản...
Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hương Sơ 9 tháng đầu năm 2023
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chunr quốc gia TCVN ISO 9001:2015  áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Hương Sơ
ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 về việc triển khai 02 dịch vụ công liên thông gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày