Công bố 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công
Ngày cập nhật 13/12/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Cơ quan thực hiện gồm các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).

Danh mục tủc tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1. Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp

Thời gian giải quyết: Không quy định thời gian thực hiện

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

2. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn )

3. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn)

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế dộ ưu đãi và Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thay thế TTHC có số thứ tự 02, khoản 1, Phần I của Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thay thế TTHC có số thứ tự 70, 71, mục VII, Phần I của Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bãi bỏ TTHC có số thứ tự 06, mục III điểm A, Phần I của Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày