Nâng cao hiệu quả trong Chuyển đổi số năm 2024
Ngày cập nhật 14/03/2024
Người dân làm thủ tục cấp mã định danh

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới, cũng như thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số sâu rộng đến các tổ chức và nhân dân trên địa bàn phường trong năm 2024. UBND phường Hương Sơ đã ban hành kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

 

Với những mục tiêu tập trung đó là Phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số, kế hoạch của địa phương đã đưa ra những mục tiêu cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Đống thời đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ đó là:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. 

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp. 

3. Bồi dưỡng, tập huấn, phát triển nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai.

4. Giải pháp thúc đẩy phát triển Chính quyền số; Kinh tế số; Xã hội số.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số họp định kỳ trong năm 2023

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra trong năm 2024, BCĐ Chuyển đổi số và UBND phường đã giao nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để tham mưu thực hiện. Hàng quý, 6 tháng và 01 năm thực hiện việc giao ban định kỳ, tổ chức sở kết tổng kết theo quy chế đã đề ra, nhằm đưa công tác Chuyển đổi số trong thời gian tới từng bước được nâng cao, hiệu quả và sát với thực tế của địa phương.
 

 

Tập tin đính kèm:
VP UBND phường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 650.468
Truy cập hiện tại 6